County


Locations

Abhīrī
Abjīr
Abu Khabur
Abzakh
Abţayshah
Abţīr
Abū Barāmīl
Abū Firfāshah
Abū Fishkah
Abū Gular
Abū Jarad
Abū Jarādī
Abū Kaddūr
Abū Khashab
Abū Mukhaylah
Abū Mārīyah
Abū Rāsīn
Abū Rāsīn
Abū Sanām
Abū Sanām
Abū Shukkah
Abū Shuwayḩah
Abū Wajnām
Abū Walī
Abū Wanī
Abū al Ḩāff
Abū Şadīrah
Abū Ḩajarah
Abū Ḩujayrah
Abū Ḩujayrah
Abū ‘Ādil
Achghīfī
Ad Dabūnah
Ad Daḩlah
Ad Daḩīlah
Ad Da‘īj
Ad Dirnāj
Ad Dubzānīyah
Ad Duwīm
Adīkah
Aghābān
Ajiyā‘
Ajī Jūq
Akhmīsīyah
Akjīj
Al Abşīşīyah
Al Abţakh
Al Ahbārah
Al Amdīnah
Al Amlaḩ
Al Amrīnī
Al Aska‘
Al Atharī
Al Athayrīyāt
Al Aḩzīmīyah
Al A‘ījīyah
Al Badī‘
Al Balah
Al Barīt
Al Bawtah ash Sharqīyah
Al Bayḑī
Al Baḩrah
Al Ba‘āj
Al Bunyah al Janūbīyah
Al Buwayd
Al Buwayr
Al Buwaytah
Al Bādī
Al Būghah
Al Būthah
Al Būthah
Al Būthah
Al Būthah
Al Būthah
Al Chulwīyah
Al Chāyir
Al Falūş
Al Fayşalīyah
Al Faţsah
Al Fa‘jah
Al Fārisīyah
Al Fārisīyah al Atharīyah
Al Fārisīyah as Suflá
Al Fāw
Al Ibghālah
Al Jafāyfah
Al Jahāshīyah
Al Jawādīyah
Al Jazīrah
Al Jilūdīyah
Al Juşşah ash Shimālīyah
Al Jābirīyah
Al Jāsimīyah
Al Kabar
Al Kakhrah
Al Karkash
Al Kar‘ān
Al Khashmāt
Al Khaznah
Al Khibrah
Al Khuwayn
Al Khuzirjīyah
Al Khān
Al Kirānīyah
Al Luwayzī
Al Mafrī
Al Majbūrīyah
Al Majnūnīyah
Al Malḩah
Al Manā‘īyah
Al Manā‘īyah
Al Manşūr
Al Marj
Al Marān al Kubrá
Al Marāḩīyah
Al Marīr
Al Mashraf
Al Mashraj
Al Mashāfī
Al Mawālī
Al Mawşil al Jadīdah
Al Maţwī
Al Maḩmūdīyah
Al Maḩmūdīyah
Al Ma‘badī 2
Al Mukhţarī
Al Mulayḩāt
Al Murrah
Al Mustarīḩah
Al Mus‘idah
Al Muwīsīyah
Al Muḩallabīyah
Al Mālḩāt
Al Māţūr
Al Mūmī
Al Qari
Al Qayyārah
Al Qaḩţānīyah
Al Qādisīyah
Al Qāhirah
Al Qāmishlīyah
Al Qūsh
Al Ukbībah
Al Umsalţān
Al Umsharaf
Al Uzrīyah
Al Uḩaymar
Al Ḩamdānīyah
Al Ḩamrah
Al Ḩamrat Ţawīl
Al Ḩarīrah
Al Ḩassūnīyah
Al Ḩayy az Zarā‘ī
Al Ḩazbār
Al Ḩaḑar
Al Ḩaḑrah
Al Ḩuwaysh
Al Ḩātimīyah
Al ‘Abd
Al ‘Adnānīyah
Al ‘Ajbūrī al ‘Ānī
Al ‘Ajūz
Al ‘Amiyān
Al ‘Asraj
Al ‘Awjah
Al ‘Ayāţīyah
Al ‘Ibrah
Al ‘Ibrah
Al ‘Ibrah
Al ‘Ibrah al Janūbīyah
Al ‘Ibrah ash Shamālīyah
Al ‘Uţaybah al Gharbīyah
Al ‘Uţaybah ash Sharqīyah
Al ‘Ānī
Al ‘Ā’ishīyah
Alkah
Amfīr
Amghayr al ‘Abd
Amsahraj
Amshayrafah
Amtalat al Markab
An Naddās
An Naddās
An Namaylah
An Naylīyah
An Nāşirīyah
An Nāşirīyah
Anjīrūk
Anzah
An‘aynī‘ah
Ar Ragī al Janūbīyah
Ar Rashīdīyah
Ar Rashīdīyah
Ar Rayzīyah
Ar Raḩmānīyah
Ar Raḩmānīyah
Ar Rādīn
Ar Rāwī
Ar Rāwīyah
Arafī‘
Arafī‘ah al ‘Ulyā
Arbājīyah
Arkabah Sharqīyah
Artūn
Aruwayshdīyah
Arwān
Arḩaynah
As Saddah al Qadīmah
As Sahl
As Sahl
As Sarjikhānah
As Saḩājī
As Sa‘dah
As Sa‘dīyah
As Sa‘īdīyah
As Silīţīyah
As Sukaynīyah
As Sādah
As Sāji‘ah
Ash Qal‘at al Kabīr
Ash Qal‘at aş Şaghīr
Ash Shahīyah
Ash Shak
Ash Sharī‘ah
Ash Sharī‘ah
Ash Shawr
Ash Shaykhān
Ash Sha‘bānī
Ash Shihābīyah
Ash Shuhadā’
Ash Shukrīyah
Ash Shūrah Jadīd
Ashkafah
Ashkaft Hinduwān
Ashkaftah
Ashkaftān
Ashkin
Ashwah
Ashīkaj
Asmāwah Mīrzā
Astīryān
Asās
Asīlah
Asūmarah
At Tall
At Timah
At Turkumānīyah al Janūbīyah
At Turkumānīyah ash Shimālīyah
At Tuwaymīn
At Tūrfah
Ath Thabb
Ath Thaljah
Ath Thulāthāt
Atharī al Awayţ
Atharī al Mushayrifah
Atharīyah
Athrīl Gharāh
Atrūsh
Az Zahūrīyah
Az Zamīlah
Az Zanāzil
Az Zaytūnīyah
Az Zir‘abīyah
Az Zūmān
Azikh
Aş Şahrīj
Aş Şakhriyāt
Aş Şak‘ah
Aş Şalāḩīyah
Aş Şābūnīyah
Aş Şāliḩīyah
Aş Şāliḩīyah
Aş Şāliḩīyah
Aş Şālḩīyah
Aşadīrah
Aşalībī
Aşfayān
Aşlūbī
Aţ Ţayshah al ‘Aţshānah
Aţ Ţāsah
Aţ Ţāysh al Gharbīyah
Aţ Ţāysh ash Sharqīyah
Aţ Ţīnīyah
Aţmākhiyāt Ajūmīyah
Aḩmad al ‘Alī
Aḩuwaydir
Badr
Badrīyah
Bah Mishmish
Bahindāwah
Bahrawān
Bakirmān
Balāţah
Banīnān
Baqūfah
Barbūr ‘Ulyā
Bardah Rash al Kabīr
Bardah Rash aş Şaghīr
Barkah
Barkal
Barmawwī
Barrāshah
Barznir
Barzān
Barāz
Barāzīf
Barţalah
Bashshār Aḩmud as Samir
Basmat Karān
Basīfī
Batiyah
Batnār
Baybūz
Baybūzī
Baydar Fawqānī
Baydbān
Baykhmah
Baylūnah
Bayt Muḩammad al Fathwān
Bayt Yās Salīm
Baytūnī
Bayţār
Bayūk
Bazillah
Baţnāy
Ba‘shīqah
Bibi
Bilūrsāt
Binyātah
Birbūb
Birifkān
Birmah
Bishqāl Ni‘mah
Bishqāl Rawand
Bishr Kharā’ib
Biyūk
Bizawnah
Bizān
Bi’r Qāsim
Brīskī
Bukhūr
Bulayj
Buqāq
Burghalah
Burk
Buwayr
Buwayr
Buyūt Qash
Bāb Sinjār
Bāb al Khayar
Bāb al Khayr
Bāb al Khayr
Bāb aţ Ţawb
Bābirah
Bābnīt
Bābāw
Bādūsh
Bāghah Sipī
Bājirah Farū
Bājirah Maḩmūd
Bājsī
Bākhulayf
Bānī Māwahtā
Bānūrah
Bāqasrah
Bārah
Bārtistah
Bārānah
Bārāwah
Bārāwah
Bāshī
Bāshūk
Bāsufnī
Bāsāwī
Bātat
Bāvyān
Bāvzī
Bāzī Kalī
Bāzī Qarn
Bā‘adhrah
Bībān
Bīlyān
Bīr Aş‘aybī
Bīr Bānak
Bīr Jārī
Bīr Khaţţāf
Bīr Shūrī
Bīr al Malīḩ
Bīr al Ḩalū
Bīr al Ḩilw
Bīr al Ḩilū
Bīr Ādam
Bīr ‘Uglah at Taḩtānī
Bīrkī
Bīrzawad
Bīrzūd
Bīrān
Bīrē
Bīrīsah
Bīsat al ‘Ulyā
Bīskī
Bīskī
Bīskī
Bīskī aş Şughrá
Bīst
Būjayl
Būsil
Būt Darīn
Būthah
Būthat Amshīrfah
Būthat al Midfa‘
Būthat al Ḩayāl
Būthat al Ḩayāl
Būthat al ‘Akār
Būthat ar Rakī
Chafarī
Chaflū
Cham Bikī
Cham Sinah
Cham Ḩasnah
Chamah
Chamākūr
Chamī Jafir
Chamī Rash
Chigān
Chilpārāt
Chilūd
Chirah
Chulaymīyah
Dabshīyah Umm aş Şadīrah
Dahūnah
Dallāwīyah
Dallāwīyah
Damrī
Danī Yadlub
Dar Bastah
Dar Khaţrah
Darbistān al ‘Ulyā
Darbistān as Suflá
Darnājūkh
Darēshka
Dawdī
Dawdī aş Şaghīr
Dawm
Dawm Sahl al Khawān
Dawāsah
Daydabān
Dayr
Dayr Sātūn
Dayrḩal
Daḩlarī
Dibshīyah
Didhah
Dijūfān
Dinaran
Dirīn
Dizūkī
Dubi
Dukundān al Kabīr
Dukundān aş Şaghīr
Dulijan
Duwayzat al ‘Ulyā
Duwayzat as Suflá
Dākān
Dālid
Dām Akuraydī
Dāmarchī
Dāmirjī al Kubrá
Dār Yūsuf ‘Abdī
Dārtwah
Dārātūkhāzir
Dēr Awdīsho
Dīnārtah
Dīrkī
Dīvūk
Dūbardān
Dūghān
Dūlījān aş Şaghīr
Dūnkān
Dūprah
Dūr Al Ghābāt as Siyāḩīyah
Dūs Shāhid
Dūsarah
Dūshān
Dūshīqān
Dūst Qatīl
Dūstah
Dūstikah
Falāḩ ar Rākān
Faqīrūk
Farfarah
Farkhū
Fawrāt
Fayyāḑ
Fayḑī Ţālānī
Faşīlīyah
Fulayfil
Fuqah
Fāḑil ‘Anzrūt
Gabrad
Garfar
Garkūn
Garkūrin
Garmak
Garmū Kālah
Garsūr
Gaylān
Ger Kafr
Gharb Ḩammām al ‘Alīl
Gharbalwah
Ghuzayl
Ghuzayl al ‘Ulyā
Ghuzayl as Suflá
Ghāyim
Gilūk
Gir Badū
Gir Kāfir ash Sharqīyah
Gir Kāfir ash Shimālīyah
Gir Zangil
Girbīr
Gird Sīn
Girjān
Girmkah
Girī
Gise
Gufitah
Gālīnah
Gālūk Mām Sāk
Gīlah Pismīr
Gīlah Pismīr al Jadīd
Gīlān
Gūzgirān
Habbārah
Hajaf
Halūrah
Hamdān
Hamī
Hanjirūk
Hanjirūk al Qadīm
Hanārī
Harin
Harmāshī
Harāj
Harīk
Harīk Āghā
Harīkū
Hasar
Hayāt
Hazīl
Hazīl
Hazīl al Gharbīyah
Haḑīmah
Hidājah
Hilīn
Hinjarūk al Jadīd
Hirshānīyah
Hizār Jift
Hukah
Hārūnah
Hīshtikah
Hīzān
Hūknah
Ibrāhīm Khūkhī
Ijḩālah Gharbī
Imām Ḩamzah
Itmārāt
Itmārāt
Jabal al ‘Aţshān
Jabrān
Jabārah
Jaddālah
Jaddālah al ‘Ulyā
Jadū
Jaly
Jalyāwah
Jammah
Jammālīyah
Jamrūd
Jamīl Ḩamad
Janbūr
Jarhīyah
Jarnuk
Jawharīyah
Jaysārī
Jazdūnīyah
Jidīdah
Jilūd al Muwīţ
Jirāwanah
Jiwār al Gharbīyah
Jiwār ash Sharqīyah
Judaydah
Judaydah Muftī
Judaydat Mullā
Jum‘at Ḩusayn
Jurn 1
Jurn 2
Jāyar Ghalfās
Jūbirah
Jūjar al Kabīr
Jūjar aş Şaghīr
Jūkū
Jūnah
Jūnah
Kabţān
Kafanī
Kafrij
Kafrūk
Kahrabā’ al Yarmūk
Kahrīs
Kahwīlān
Kalakchī
Kalātī
Kalāţah
Kalī Khān
Kalī Nuwah
Kalī Ruman
Kalī Shīn
Kalūk
Kandat Qūl
Kandālah
Kandālah
Kandālah
Kanīsīyah
Kan‘ān
Karabak
Karaj
Karhawl Waştá
Karkah
Karmak
Karqūbāt
Karsī
Karzūk
Karī Tatār
Karūfī
Kashkah
Kawjū
Kawkabah Khuwaymah
Kawlāt
Kays Qal‘ah
Kayūlān
Khabāzah
Khabīrāt al ‘Aţshānah
Khafīyah
Khalaf Jabkah
Khalaf Qāsim
Khalaf aş Şaţim
Khalaf aş Şābir
Khalān
Khalān
Khalīk
Khams Tulūl
Khamīs Kūchik
Kharbat A‘rīḑah
Kharbāt Bīrkas
Kharāb Bayt
Kharāb Bāzār
Kharāb Ḩijāsh
Kharābah Rash
Kharābat Kubar
Kharābat Umm al Jarrah
Kharābat al Māliḩah
Kharābat as Suflá
Kharābat Şāliḩ
Kharāh Kubar
Kharā’ij al ‘Āmūd
Kharā’ij al ‘Āshiq
Khashmat al Markab
Khastū
Khatārah
Khawāsān
Khayām
Khaznah
Khaznah
Khaznah
Khaznat Tappah
Khaznat ‘Arnūkī
Khaţārah
Khichrī
Khilāfah
Khilānah
Khilīkān
Khinākah
Khirbat Jāsim
Khirbat Khayl
Khirbat Khaḑr
Khirbat Kājūrī
Khirbat Maḩmūd
Khirbat Rustam Şalīb
Khirbat Wabshah
Khirbat al Ba‘yir
Khirbat al Jirjirīyah
Khirbat al Yazīdī
Khirbat al ‘Ashāthah
Khirbat an Naddās
Khirbat at Tīnah
Khirbat az Zībah
Khirbat aţ Ţayr
Khirbat Ţalab
Khirbat Ţīţān Ḩamīţ
Khirbat Ḩammādī
Khirbat ‘Abbād Ash Sharqī
Khirbat ‘Abbād al Gharbī
Khirbat ‘Aşīlah
Khirbat ‘Umarī
Khirbūt
Khirdas
Khirjāwah
Khiḑr Idrīs
Khrayb
Khubayrāt
Khunayfis
Khunaysī
Khurmir
Khurrātī
Khuwayrīzah
Khuwaytalah
Khuwaytīlah
Khuḑayr
Khuḑayr
Khān Safātah
Khānah Sūr
Khārnūf
Khārūk
Khāzūkat al Gharbīyah
Khāzūkat ash Sharqīyah
Khīlū
Khūlī
Khūrat al Kabīr
Khūrat aş Şaghīr
Khūrazan
Khūrsbāţ
Khūshānah
Khūtīlah
Kidānah
Kifrah
Kilhī
Kilūkī
Kir Faqīr
Kir Qubbah
Kirbīsh
Kirdah Bān
Kirfiyāh
Kirkadīsh
Kirkhūsh
Kirkān
Kirkī
Kirsāfah
Kirī Shikstī
Kishkāwah
Kudad
Kukhī
Kunrūqī
Kunī
Kurd
Kursī
Kurubayl
Kurī Jāmi‘
Kurī Rash
Kurī Zarqah
Kurī ‘Arab
Kuwaylān Būlān
Kuzah Kāk
Kābārah
Kāfilkah
Kānī Falah
Kānī Kōrik
Kānī Lān
Kānī Mārān
Kānī Shīrīn
Kānī Sibhān
Kānī Sundak
Kānī Zark
Kānī Şārik
Kānī ‘Abdū
Kānīk
Kāwānah
Kāḩūrtah
Kīlah Sipī
Kīrah
Kīrkī Ḩaşārī
Kīsīk Kūprī
Kītak
Kūhbal ash Shamālīyat Jarī
Kūhbil
Kūjak
Kūkh
Kūlkah
Kūlkān
Kūlkān
Kūmah Zard
Kūnbāk (Kharā’ib)
Kūndik
Kūrkāwah
Kūrkūrkān
Kūrī Gharībān
Kūskah
Kūskī
Kūykan
Kūzkān
Lakah
Lazzākah
La‘bīd
Lubnān
Lālāy
Mabhal
Madīnat ash Shurţah
Mafqas al Ḩadbā’
Mafqas Ḩusayn Qadū
Maftīyah Jadīdah
Maghārah
Maghārid
Mahwīr al Janūbī
Majma‘ ar Rasālah
Majīd al ‘Umar
Majīdīyah
Makhizkah
Makhlaţ
Malik
Malā Barwān
Malīshah
Mamrāshān
Mamurin
Mamīyah
Mankānah
Mankūbah
Mankūbah al Jadīdah
Mankūbah al Qadīmah
Manqūr ‘Atīq
Manārah
Manşūrīyat as Salāmīyah
Markab aţ Ţāyar
Markabah Ţayrah
Marzūkat al Markab
Marīshīyah
Marūs Asībāyah ash Sharqīyah
Masak
Masak
Mashraf
Mas‘ūd
Matik as Suflá
Mawjat Khalīl
Maydān Qūlī
Mayhal
Mayjarīn
Mazra`ah
Mazra‘ah
Mazra‘ah
Maḑhālī
Maḩallat ad Dawwāsah
Maḩallat ad Dindān
Maḩallat al Jawsaq
Maḩallat al Jūbah
Maḩallat as Sijn
Maḩirāt
Maḩmūd aş Şalāwī
Maḩmūdah
Maḩmūdīyah
Mighsal ‘Alī
Milbarkah
Milkūshān
Mirbandīyah
Mirsīdah
Mirsīdah
Mish‘ān ash Shamrān
Misk
Mitak al ‘Uliyā
Mizrāwah
Mi‘lāq al Bayt
Mosul
Mrdinan
Muhād
Mujamma‘ Dawfīz
Mujamma‘ ash Sharikah
Mujamma‘ aş Şamūd
Mullā al ‘Ulyā
Munīf Fayşal
Muqbil
Murībah
Musayd
Musayfinah
Musharraf Ḩabīţ
Mushayrafah
Mushayrafah
Mushayrafah aş Şaghīrah
Mushayrifah
Mushayrifah
Mushrifah al Kūfah
Mustanţiq
Mutawassiţat Şafīyah
Muthalthah
Muwaylakhah
Muţayrīyah
Muḩammad Rabbān
Muḩammad Rashān
Muḩammad al ‘Atīn
Muḩammad as Sawwān
Muḩammad ‘Abd al ‘Azīz
Muḩsin al ‘Abādī
Mālat Mūsá
Māliḩāt
Mālḩat al Bakārah
Mām Khalīfah
Māmandūk
Māmil Ḩilūm
Māmizdin
Māmlyān
Māndiyānī al ‘Ulyā
Māsikah
Mīnkarah
Mīr Bāliyān
Mīr Gāmūs
Mīr Qāsim
Mīr Zankān
Mīrakī
Mīrdaqiyah
Mīrgīn
Mīrjī
Mīrk al ‘Ulyā
Mīrk as Suflá
Mūsakah
Mūsakān
Mūsqalāwat al Janūbīyah
Mūsqalāwat ash Shimālīyah
Mū’sah
Nabākhī
Nafīrīyah
Namlah
Naqib
Nargizlīyah
Nargzin
Naychirvān
Nazzāzah
Naşrah
Naḩisat ‘Awj
Na‘nā‘ah
Na‘nā‘ah
Na‘īm al Ḩassūn
Nihāwah
Nizār Sayyid Muḩammad
Nizārah
Northere
Nuşayrī
Nārinjūk
Nāşir Ḩarūt
Nāşirīyah
Nāḩiyat al Qayyārah
Nāḩiyat ash Shūrah
Nāḩiyat Ḩamām al ‘Ulayl
Nīchāy
Nīrwah
Nūrān
N̈lmush
Pīrat Kaprah
Pīrchāwash
Qabr Hājir
Qalātūk
Qal‘at ath Thuraythīr
Qanī
Qarah Dāgh
Qarah Kharab
Qarah Nāz
Qarah Quyunlī al ‘Ulyā
Qarat Tappah
Qaryat Abū Fishgah
Qaryat Abū Jarbū‘ah
Qaryat Abū Wakhīyah
Qaryat Abū al ‘Arāyis
Qaryat Aknīţrah
Qaryat Albū Ḩamad
Qaryat Arfaylah
Qaryat Arkabah
Qaryat Arsīm
Qaryat Asa‘īd
Qaryat Asqaf
Qaryat Aşlayşilah
Qaryat A‘dhiyah
Qaryat Badnat as Suflá
Qaryat Bajzānī
Qaryat Bardīyah
Qaryat Basţālīyat al Kabīr
Qaryat Basţālīyat aş Şaghīrah
Qaryat Bazzūnah
Qaryat Ba‘wīzah
Qaryat Bidanat al ‘Uliyā
Qaryat Bākhibrah
Qaryat Bāmsakhrah
Qaryat Bāshbītah
Qaryat Bāshtaţmāz al Jadīdah
Qaryat Bāshtaţmāz al Qadīmah
Qaryat Bāybūkhat
Qaryat Bāzkartān
Qaryat Bāzwāyā
Qaryat Bījwānīyah Raqm Thalāthah
Qaryat Bījwānīyah al ‘Ulyā
Qaryat Bīr Ibn Chafīdāt
Qaryat Bīr Ḩallān
Qaryat Bīsān
Qaryat Bū Ghalāwīn
Qaryat Būtah ar Rāki‘ī
Qaryat Būthah
Qaryat Chunjī
Qaryat Dayr Umm Tūthah
Qaryat Dayrij
Qaryat Daḩlah
Qaryat Da‘fak Ḩasan
Qaryat Dūbardān aş Şaghīrah
Qaryat Ganbaş
Qaryat Gaţīyah
Qaryat Ibn Nāyif
Qaryat Ibrāhīm al Khalīl
Qaryat Ijḩālah
Qaryat Imshayranah
Qaryat Imām ash Asharqī
Qaryat Jaddālah
Qaryat Jaddālah
Qaryat Jaddālat Ismā‘īl
Qaryat Jadīdah
Qaryat Jahfāt al Ḩumr
Qaryat Jahīnah
Qaryat Jahūnī
Qaryat Jarf al Milḩ
Qaryat Jirnāf Gharbī
Qaryat Julūkhān
Qaryat Kabarlī
Qaryat Kabbah Jad‘ah
Qaryat Kaharīz
Qaryat Kahrīz
Qaryat Kahārī
Qaryat Kanhash al Kabīr
Qaryat Kanhash aş Şaghīr
Qaryat Khabāţah
Qaryat Khad‘ānah
Qaryat Kharbat Sulţān
Qaryat Kharābat Tibin
Qaryat Khirbat Shammām
Qaryat Khiḑr Alyās
Qaryat Khunayzīr al Kasr
Qaryat Khuwaytilah
Qaryat Khāliş Dhiyāb
Qaryat Khūtīyah
Qaryat Khūwayn
Qaryat Kiramlīs
Qaryat Kubaybah
Qaryat Kubbat ‘Ablah
Qaryat Kuraydī
Qaryat Kānī Ḩarāmī
Qaryat Kānūnah
Qaryat Kīlī
Qaryat Kūkjalī
Qaryat Kūlījā
Qaryat Lazākah
Qaryat Machmān
Qaryat Mahyūr ash Shimālīyah
Qaryat Makkūk
Qaryat Malaj
Qaryat Manārat Shabak
Qaryat Maznah
Qaryat Minkār
Qaryat Munīrah
Qaryat Mushayrifah
Qaryat Mustanţiq
Qaryat Muwaylaḩ ash Sharqī
Qaryat Muwaylaḩ ash Shimālī
Qaryat Māliḩ ar Rak‘ī
Qaryat Mīrkah
Qaryat Mūshah
Qaryat Nabbū‘ah al ‘Ulyā
Qaryat Nabbū‘ah as Suflá
Qaryat Najmah
Qaryat Najmūk
Qaryat Na‘nā‘ah
Qaryat Nimrūd
Qaryat Nuş Tall
Qaryat Nāyifah
Qaryat Qabr Ibn Nāyif
Qaryat Qabr al ‘Abd
Qaryat Qarah Shūr
Qaryat Qarayţāgh
Qaryat Qarqashah
Qaryat Qiz Fakhrah
Qaryat Qūbān
Qaryat Qūlān Tappah
Qaryat Rafī‘
Qaryat Rajim al ‘Abd
Qaryat Rijl al Ḩumr
Qaryat Ruk‘ī as Suflá
Qaryat Sab‘ Kharāb
Qaryat Sab‘at ‘Ashar Tammūz
Qaryat Sanānīk
Qaryat Sarān
Qaryat Sarūj
Qaryat Saydāwah
Qaryat Sayyid Aḩmad
Qaryat Shahrazād
Qaryat Shamsāt
Qaryat Shanaf
Qaryat Shanaf
Qaryat Sharjī ar Rāwī
Qaryat Shaykh Amīr
Qaryat Shāqūlī
Qaryat Sinn adh Dhabān
Qaryat Sulţān ‘Abd Allāh
Qaryat Tall Hamyān
Qaryat Tall Mahr
Qaryat Tall Mūsá
Qaryat Tall Wā‘ī
Qaryat Tall Yābis
Qaryat Tall Zahrat Khātūn
Qaryat Tall adh Dhahab
Qaryat Tall al Hashim
Qaryat Tall ar Rayyān
Qaryat Tall ar Rummān
Qaryat Tall as Samn
Qaryat Tall ash Shawk
Qaryat Tall ash Shuwayr
Qaryat Tall Ţayyibah
Qaryat Tall Ḩamīd
Qaryat Tall ‘Ākūb
Qaryat Talyārah
Qaryat Tappah
Qaryat Tappat Shabal
Qaryat Tulūl al Khām
Qaryat Tulūl an Nāşir
Qaryat Tārjalā
Qaryat Umm Arkhamah
Qaryat Umm al Manāsīs
Qaryat Umm al Maḩāhīr
Qaryat Wādī al Murr
Qaryat Wādī aş Şafā
Qaryat Yarghantī
Qaryat Yārimjah
Qaryat Zuhaylīlah
Qaryat Zulaḩfah
Qaryat Zūrīj
Qaryat ach Chaych
Qaryat ad Dabājah
Qaryat ad Danaj
Qaryat ad Darāwīsh
Qaryat ad Dāmarjī aş Şaghīrah
Qaryat adh Dhībānīyah
Qaryat al Abyaḑ
Qaryat al Agharr
Qaryat al Bakr al Anaj
Qaryat al Bishmānah
Qaryat al Bujuwārī
Qaryat al Bījwānīyah as Suflá
Qaryat al Fajj
Qaryat al Ghazlānīyāt
Qaryat al Haram
Qaryat al Ibrāhimīyah
Qaryat al Jaraf
Qaryat al Jurn
Qaryat al Jūlī
Qaryat al Kanīsah
Qaryat al Kanīsah
Qaryat al Karāmah
Qaryat al Karāmah
Qaryat al Khafsān
Qaryat al Kharār
Qaryat al Khāşūrīyah
Qaryat al Khūrţah
Qaryat al Kāfūr
Qaryat al Lak
Qaryat al Lazākah
Qaryat al Makhlaţ
Qaryat al Ma‘bīdī
Qaryat al Muftiyāt
Qaryat al Muhandis
Qaryat al Qubbah
Qaryat al Qāhirah
Qaryat al Yarmūk
Qaryat al Ḩamāsah
Qaryat al Ḩamīdīyah
Qaryat al Ḩamīdīyah al Gharbīyah
Qaryat al Ḩamīdīyah ash Sharqī
Qaryat al Ḩawd
Qaryat al Ḩusaynīyah
Qaryat al Ḩuwayj
Qaryat al ‘Abbāsīyah
Qaryat al ‘Abāsī
Qaryat al ‘Adlah
Qaryat al ‘Arbīd
Qaryat al ‘Arīj
Qaryat al ‘Aynah
Qaryat al ‘Ukaydāt
Qaryat al ‘Uţaybah
Qaryat an Na‘mānīyah
Qaryat ar Ramaḑānīyah
Qaryat ar Raşīf
Qaryat ar Ruk‘ī al ‘Ulyā
Qaryat as Salmānī
Qaryat as Salāmīyah
Qaryat as Summāqīyah
Qaryat as Sādah
Qaryat as Sādah ash Shuwayrāt
Qaryat ash Shahīd Yūnis as Sab‘āwī
Qaryat ash Shak
Qaryat ash Sharūq
Qaryat ash Shaykh Yūnis
Qaryat ash Shālāt
Qaryat ash Shūrah
Qaryat ash Shūrah al Jadīdah
Qaryat at Tawfīqīyah
Qaryat ath Athāyah
Qaryat az Zakrūţīyah
Qaryat az Ziftīyah
Qaryat az Zākah
Qaryat az Zāwīyah
Qaryat aţ Ţāsah
Qaryat aţ Ţāsah
Qaryat Ālbū Sayf
Qaryat Şachmah
Qaryat Şaff at Tūt
Qaryat Şafīyah
Qaryat Şakhīrah
Qaryat Şulbah
Qaryat Ţahrāwah
Qaryat Ţaqţaq
Qaryat Ţarbazāwah
Qaryat Ţarţī‘ah
Qaryat Ţawājinat al Jadīdah
Qaryat Ţawājinat al Qadīmah
Qaryat Ţawīlah
Qaryat Ţūbīyah
Qaryat Ūmm adh Dhībān
Qaryat Ūrţat Kharāb
Qaryat Ḩamīrah
Qaryat Ḩarārah
Qaryat Ḩasan al Khalīf
Qaryat Ḩassūnah
Qaryat Ḩufrat al Fāḑil
Qaryat Ḩulaylah
Qaryat Ḩusayn Sa‘dūn
Qaryat Ḩājjī ‘Alī
Qaryat Ḩāwşalāt
Qaryat ‘Abd al Jāsim
Qaryat ‘Adhbah
Qaryat ‘Alī Rash
Qaryat ‘Ammār Bayt
Qaryat ‘Ammār Kuwayr
Qaryat ‘Awsajah Gharbī
Qaryat ‘Awsajah Sharqī
Qaryat ‘Ayn Nāşir
Qaryat ‘Ayn Shahlūb
Qaryat ‘Ayn Zālah
Qaryat ‘Ayn al Bayḑah
Qaryat ‘Ayn an Naşr
Qaryat ‘Ayn ‘Ūzān
Qaryat ‘Ijbat al Akrād
Qaryat ‘Işmāyah
Qaryat ‘Umar Qābjī
Qaryat ‘Umarkān
Qaryat ‘Uwaynah
Qaryat ‘Āshiq
Qarāj Taḩtalī
Qarūkī
Qasrūk
Qawālah
Qazal Kand
Qazal Qūyū
Qaşbat ‘Aqrah
Qaşr Mihrāb
Qaşr Najmah
Qaşr Şārij
Qaşr ‘Ajīl al Yāwar
Qaşrūk
Qaḑā’ Talkīf
Qaḑā’ al Ḩamdānīyah
Qaḑīyah
Qaḑīyah
Qub
Qubbat al Wahbī
Qubuq
Quwaysī
Quşayrah
Qābūsīyah
Qādsīyah
Qā‘idat ‘Abbās Bin Furnās
Qīr Isḩāq
Qūjī Jamī al Janūbīyah
Qūlah Bāsh
Rabatkī
Rabī‘ah
Raffan al `Ulyā
Raffān as Sufla’
Rafīyah
Rakīz Ḩamdān
Ramaḑān Şāliḩ
Rambūs Gharbī
Rambūs Sharqī
Ramlīyah
Ramū
Ramḑānīyah
Rashū
Raḩāt Āghawāt
Raḩīm Ḩasan
Ra’s al ‘Ayn
Ra’s as Sahl
Rijlat al Markab
Rikābū aş Şaghīr
Rizūk
Rujm al Būthah
Rujm al ‘Iz̧āmīyah
Rujmat Umm al ‘Ajārīj
Rummānah
Rūlik
Rūnik
Rūviyah
Sabīlīyat ‘Azīz Āghā
Sahl al Milḩah
Sahl aş Şanam
Sahl Ḩamad
Sahl Ḩilū
Sahlīj
Sakah
Sakīyat Kahrīs
Salhia
Salhia
Salkah
Samāwah
Sardariyā
Sarkaf
Sarkandāl
Sarsank
Saryan
Sarānīyah
Sarī Āw
Sarīshkān
Sarūkānī Pilsān
Sarūkānī Ţūbzāwah
Satīkah
Saynū
Sayyid Hayyāsī
Sayyid Lar
Sayyid Ḩasan
Sayţah
Sa‘dīyah
Sequba
Shafaq
Shafkah
Shahya
Shamandah
Shammākīn
Shamālīyat Tabat ar Rayyah
Shamīkah
Shanaf Jadīdah
Shanānīk
Shanīf
Sharaf ad Dīn
Sharfīyah
Sharfūnah
Sharmin
Sharq wa Gharb
Shaykh Adī
Shaykh Ibrāhīm
Shaykh Khānis
Shaykh Khānūk
Shaykh Maqlūb
Shaykh Muḩammad
Shaykh Muḩammad
Shaykh Qarah
Shaykh Sayf Dinyān
Shaykh Shubaylī
Shaykh Ḩamzah ash Sharqīyah
Shaykh Ḩasan
Shaykhakat Islām al Janūbīyah
Shaykhakat Islām ash Shimālīyah
Shaykhakat Mazūrī
Shaykhkah
Shaykhān
Shehab
Shifshīrin
Shilyāz
Shindūkhah
Shirtān
Shulayfah
Shuraykhān al ‘Ulyā
Shuraykhān as Suflá
Shuwayrah
Shuwayrān Majjah
Shwari
Shwārī
Shāhah
Shāwish
Shāwrūk
Shāykah Kalak
Shībānah
Shīf Razah
Shīnī
Shīrī
Shūrkān
Shūsh
Shūtah
Silah
Silān
Simāqūk
Sindānak
Sinjār
Sipiyāvī
Sirāniyat as Suflá
Sirūk Āvī
Siyān Tatū
Siyān Ḩajjī
Subaikha
Sufāyah
Sulaymān Ḩulyū
Sulţān
Sumayr aş Şaghīr
Sumāqīyah
Sumīl
Sunūnī
Suḩaylah
Swerk
Sālim al Kūd
Sārkī
Sārmah al ‘Ulyā
Sārmat as Suflá
Sībāyah
Sībāyah
Sībāyah
Sībāyah al ‘Azzān
Sībāyat Atharī
Sībāyat Marzūk
Sīgīrik
Sīkhū
Sīkānī al Kabīr
Sīmahlah
Sīwā Gūsakī
Sūbark Khūsar
Sūftī
Sūkah
Sūlāqah
Sūrkān
Sūsnāwah
Sūzah Nāwah
Taftiyān
Tall Abţah
Tall Abū Kabr
Tall Abū Rāsīn
Tall Abū Sanām
Tall Abū Sifkah
Tall Abū Z̧āhir
Tall Abū Ḩujayrah
Tall Abū Ḩuwaysh
Tall Abū ‘Arbīd
Tall Amfaylīkah al Janūbīyah
Tall Amushīrfah
Tall Arhāl
Tall Ashīkah
Tall Aska‘
Tall Asmāwah
Tall Asqaf
Tall Aswad al Kabīr
Tall Aswad aş Şaghīr
Tall Banāt
Tall Baswah
Tall Būzīnah
Tall Daghsh
Tall Fāris
Tall Fāris ash Shamālī
Tall Garān
Tall Ghazāl
Tall Ghazāl
Tall Ghazāl
Tall Ghazāl
Tall Ghazāl
Tall Ghazīl al Atharī
Tall Hīlām al Atharī
Tall Jamāl
Tall Jardān
Tall Jarrād
Tall Jūmal
Tall Karfanīsh
Tall Karshīk
Tall Kayşūmah
Tall Khalīl
Tall Khaymah
Tall Khazaf
Tall Khirbat Yāsah al Atharī
Tall Khirbat al ‘Āşī
Tall Khiḑr
Tall Khumān
Tall Khān
Tall Khān Jadal
Tall Lawn
Tall Mankar as Sulaymānīyah
Tall Matū
Tall Maydān Qūlī
Tall Maţar
Tall Maḑar
Tall Mistah
Tall Musharraf
Tall Mājān
Tall Qaşab
Tall Rabāk
Tall Rujm Marhīr al Kabīr
Tall Sadkhān
Tall Samīr
Tall Shihāb
Tall Sin
Tall Sumayr al Kabīr
Tall Sīkhān
Tall Sīrwān
Tall Sūnī
Tall Umm Jad‘ān al Atharī
Tall Umm az Zanābīr
Tall Umm Ḩajarah
Tall Umm ‘Āmir
Tall Wardān
Tall Washāsh
Tall Washī
Tall Windār
Tall Zallāt
Tall ad Dabāghah
Tall ad Dawīsh
Tall al Abţaḩ
Tall al Amīr
Tall al Bayād
Tall al Bayādir
Tall al Baḩrī
Tall al Farq
Tall al Hawá
Tall al Jarābī‘
Tall al Khuwayn
Tall al Laban
Tall al Masraj
Tall al Ḩā’iţ
Tall an Nawfalī
Tall an Nāşir
Tall ar Rakrāk
Tall ar Rayyis
Tall ar Rīm
Tall ar Rīm
Tall ar Rīm
Tall as Samak
Tall as Sirr
Tall as Sāqī
Tall as Sīqah
Tall ash Shaykh
Tall ash Shaykh
Tall at Turkumānīyat al Atharī
Tall aḑ Ḑahib
Tall aḑ Ḑil‘
Tall Ī‘āb
Tall Şaffār Challūb
Tall Şumān
Tall Ţalab
Tall Ḩafir az Zāb
Tall Ḩajar
Tall Ḩamad Āghah
Tall Ḩamīd
Tall Ḩassū al ‘Ayyāsh
Tall Ḩiyal
Tall Ḩusaynīyāt
Tall Ḩātim
Tall ‘Abţah al Janūbī
Tall ‘Abţah ash Shimālī
Tall ‘Adas
Tall ‘Afar
Tall ‘Alī
Tall ‘Alī
Tall ‘Awwād
Tall ‘Awād
Tall ‘Azbah
Tall ‘Azīz al Gharbī
Tall ‘Azīz al Janūbī
Tall ‘Aşfūr
Tall ‘Izzū
Tall ‘Izzū
Tall ‘Uwaynāt
Tall ‘Ākūl
Tanīyal
Taq
Taq Mekhail
Tarbikah
Tharī
Tirbāsī
Tirmī
Tirū al Jadīdah
Tulūl al Qawīm
Turkimāz
Turqāw
Tu’aym
Tārū
Tērō
Tīlyān
Tīskharāb Kabīr
Tīskharāb Şaghīr
Tūzkī
Umghalkah ash Shimālīyah
Umm Aksūr
Umm Chahfah
Umm Dābil
Umm Jahif
Umm Karūn
Umm Karūn al Gharbīyah
Umm Khaiya
Umm Kharāb
Umm Kubr
Umm Kuhayf
Umm Sījān
Umm Sūr
Umm Z̧abā‘
Umm Z̧āhir
Umm al Jarīş
Umm al Kabīrah
Umm al Kahf
Umm al Ma‘ālif
Umm al Raw’ūs
Umm al ‘Iz̧ām
Umm ash Shabābīţ
Umm ash Shatāt
Umm ash Shinīn
Umm az Zanābīr
Umm az Zanābīr
Umm Ḩajārah
Umm Ḩajārah
Umm Ḩijārah
Umm Ḩijārah al ‘Ulyā
Umm Ḩijārah as Suflá
Ummkaybirah
Umshīfāt al Jisr
Umthīrfat al Ghiyāl
Umşīr
Um‘ayzīlat ash Sharqīyah
Wardak
Wardīyah
Warmilah
Warīyah
Wasmī al Marūkī
Wānah
Xoshyan
Yakmālah
Yāsīn Ḩalbūş
Yūsafān
Yūtīr
Yūztīyah
Zahrat Khātūn
Zahrat al Jadīdah
Zakdah Khān
Zakū
Zambar
Zamzamūk
Zankal
Zanknān Kharā’ib
Zariqi
Zarkah
Zarkīnah
Zarnūk
Zarāfah
Zatī
Zaylkān
Zaynawat Mīrī
Zayyid al Ma‘īb
Za‘lānah
Zilkah Fākhir
Zilkat Shaykh ‘Abd al ‘Azīz
Zintah Chūlah
Zinīwat ‘Atīq
Ziri
Zirkah
Zirāfkī
Zirāw
Ziwīkah
Zrī Tall al Khabbāz
Zrī al Qadīm
Zummār
Zānah
Zānīwat Ghāzī
Zārgūn
Zīkah
Zīntah
Zīrawān
Zīwah
Zīwah
Zūmānī
Zūrī Qadīm
Z̧āhir al Harmās
`Ayn Jaḩsh
Ālbū Ward
Ālbū Ḩayah
Ālōka
Āmādah
Āskī Mūşil
Āvganī
Şahil ‘Abbās
Şawfān
Şawwān
Şayjān aş Şakr
Şāliḩ al Kharbīţ
Ţaraf Jundik
Ţawīlah
Ţayyibah
Ţishtah
Ţubraq Ziyārah
Ţāl‘at al Markab
Ţāq Ḩarb
Ḑaw’ al Qamar
Ḑiyā’ Kuraybāt
Ḩalabīyah
Ḩalaf Ja‘ītā
Ḩalqat al Markab
Ḩalāwah
Ḩalīqāt
Ḩalīqīyāt
Ḩamdān
Ḩamrah
Ḩamrūk
Ḩamsakah
Ḩamīd al Atharīyah
Ḩamīdīyah Gharbī
Ḩamūd al Madlūl
Ḩamūd al Maţar
Ḩanīs
Ḩaql Dawājin Muḩammad Ḩamzah
Ḩaqīnwah
Ḩardān
Ḩarādah
Ḩasan Jallād
Ḩasan Kayf
Ḩasan Shāmī
Ḩasan Āghā
Ḩasanān
Ḩashānī
Ḩassū Bak
Ḩatārad
Ḩatārah aş Şughrá
Ḩawījat al Ḩuşān
Ḩaydar
Ḩayy Filasţīn
Ḩayy Nīnawá ash Sharqīyah
Ḩayy Sab‘at ‘Ashar Tammūz
Ḩayy al Andalus
Ḩayy al Baladīyāt
Ḩayy al Ba‘ith
Ḩayy al Işlāḩ az Zarā‘ī
Ḩayy al Kafā’āt
Ḩayy al Karāmah
Ḩayy al Manşūr
Ḩayy al Maşārif
Ḩayy al Ma‘mūn
Ḩayy al Muthanná
Ḩayy al Muḩāfaz̧ah
Ḩayy al Mālīyah
Ḩayy al Mīthāq
Ḩayy al Qādisīyah
Ḩayy al Qāhirah
Ḩayy al Waḩdah
Ḩayy al Yarmūk
Ḩayy al ‘Arabī
Ḩayy an Nabī Yūnis
Ḩayy an Naşr
Ḩayy an Naşr
Ḩayy an Nūr
Ḩayy ar Rabī‘
Ḩayy ar Rifā‘ī
Ḩayy as Sikkak
Ḩayy as Sukkar
Ḩayy at Taḩrīr
Ḩayy at Taḩrīr
Ḩayy ath Thaqāfah
Ḩayy ath Thawrah
Ḩayy az Zuhūr
Ḩayy aş Şiḩḩah
Ḩayy aţ Ţarab
Ḩayy aţ Ţayarān
Ḩumaydāt
Ḩuqūl Dawājin Khalīl Ḩajjī
Ḩusayn Idrīs
Ḩusayn ‘Awwād
Ḩusaynīyah
Ḩusaynīyāt
Ḩusaynīyāt al Janūbīyah
Ḩusnī
Ḩuwayţ
Ḩājj Fāḑil
Ḩājj Karīm
Ḩāmid al Maz‘al
Ḩāyij
‘Abbās Ḩusayn
‘Abd Allāh al Hafī
‘Abd Billāl
‘Abdalīyah
‘Abdān
‘Abdī
‘Adāyah
‘Ajīl
‘Ajīl al Faz̧īl
‘Algānah
‘Alī Sūrkah
‘Alū al Balū
‘Ammāsh
‘Aqrah
‘Arkubah al Gharbīyah
‘Arīsh
‘Asaylah
‘Asyān
‘Asīlah
‘Awād
‘Awīd al Fāris
‘Ayn Alwāḩ
‘Ayn Ath Thurayj
‘Ayn Baqarah
‘Ayn Bayḑah
‘Ayn Fatḩī
‘Ayn Jahīshīyah
‘Ayn Jaḩsh
‘Ayn Manā
‘Ayn Sharīd
‘Ayn Sifnī
‘Ayn Sind
‘Ayn Tamr
‘Ayn al Bayḑah
‘Ayn al Faras
‘Ayn al Ghazāl
‘Ayn al Ḩisyān
‘Ayn Ţarfāwī
‘Ayn Ḩilwah Fawqānī
‘Ayn Ḩilwah Taḩtānī
‘Ayn ‘Uways
‘Aysá
‘Aşīlah
‘Irnah
‘Irnat al Gharbīyah
‘Ishwānīyah
‘Ubayd aş Şāyil
‘Umar Khālid
‘Umar Khūsh
‘Umar Mindān
‘Umar Sinān
‘Umar Şalāḩ
‘Umar Ḩawwāy
‘Usaylah
‘Uwaynah
‘Uwaysah
‘Ākūb
‘Ākūb
‘Ākūlat aş Şayyād
‘Āldīnah
‘Ālīyat Tall Aşfūk
‘Āshiq
‘Āyfān al Makţa‘